Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Fundacji Szkoła z Klasą

Podstawowe informacje

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Szkoła z Klasą („FSZK”) z siedzibą przy ul. Śniadeckich 19, 00- 654 w Warszawie, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000578705, NIP: 7010510338.

Aby się z nami skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: fundacja@szkolazklasa.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

W Polityce prywatności zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w FSZK. Wskazujemy kluczowe grupy osób, których dane gromadzimy oraz wyjaśniamy, w jakich celach to robimy, na jakiej podstawie prawnej, jak długo je przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy. Dokładamy starań, by wszystkie nasze działania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych były zgodne z prawem oraz misją i wartościami, jakie reprezentuje FSZK, a także by opierały się na szacunku dla prywatności i autonomii osób, których dane przetwarzamy.

Gdzie i w jaki sposób przetwarzamy dane

Część danych przechowujemy w formie elektronicznej: przede wszystkim na własnym oraz na wynajętym serwerze, na komputerach biurowych, zewnętrznych dyskach oraz na urządzeniach mobilnych. Przetwarzamy dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez nasz zespół i podmioty współpracujące z Fundacją: przede wszystkim systemu do zarządzania relacjami CRM („system CRM”), programów kadrowych i księgowych, narzędzi do komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail i chmur do przechowywania plików. Część danych przechowujemy w formie dokumentacji papierowej.

Komu powierzamy dane

Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi współpracujemy, a które odpowiadają za:

  1. obsługę informatyczną,
  2. obsługę księgową, finansową, prawną,
  3. obsługę hostingu,
  4. obsługę aplikacji internetowych,
  5. prowadzenie audytów czy ewaluacji programów.

Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i na równi z nami są zobowiązane do ochrony danych osobowych. Ponadto w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną dane osobowe powierzamy do przetwarzania pośrednikom pocztowym (Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe) na podstawie umów powierzenia i regulaminów usług. W niektórych sytuacjach przekazujemy dane innym odbiorcom (np. instytucjom lub przedsiębiorcom współpracującym z nami przy organizacji szkolenia lub programu). W takich przypadkach zawsze uprzednio informujemy o tym osoby, których dane będą przetwarzane, np. przy rejestracji.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania oraz – w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Osoby, których dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. adresaci informacji prasowych), mogą zgłosić sprzeciw, oświadczając, że nie wyrażają zgody na wykorzystywanie ich danych osobowych w ten sposób.

Jeśli przetwarzamy dane w celu realizacji umowy polegającej na wysyłce wcześniej zamówionych materiałów (np. newsletter, listy mailingowe), w każdej chwili można z niej zrezygnować. Inne umowy (np. udział w programie edukacyjnym) można wypowiedzieć na zasadach określonych w prawie lub w samej umowie albo w regulaminie programu. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie zgody, można ją w każdej chwili wycofać. W tych dwóch przypadkach (gdy przetwarzamy dane na podstawie umowy lub zgody) osoby, których dane przetwarzamy, mają też prawo żądania przeniesienia swoich danych.

Zależy nam na tym, aby realizowanie Twoich praw dotyczących przetwarzanych przez nas danych było jak najprostsze. Jednak jako administrator danych musimy mieć pewność, że nie udostępnimy Twoich danych osobom nieuprawnionym. Dlatego jeśli będziemy mieli wątpliwości co do tego, że osoba, która np. prosi o dostęp do danych lub żąda ich usunięcia, to rzeczywiście osoba, której dane przetwarzamy, możemy zwrócić się do niej z prośbą o dodatkowe informacje.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednak jeśli zauważysz jakiś problem, poinformuj o nim również nas. Dokładamy starań, żeby jak najlepiej chronić Twoje prawa. Jeśli popełnimy błąd, będziemy chcieli go jak najszybciej naprawić. W sprawie danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się z nami pod adresem mailowym: fundacja@szkolazklasa.org.pl.

Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach

Dane użytkowniczek i użytkowników stron www prowadzonych przez FSZK

Za pośrednictwem naszych stron internetowych zbieramy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania tymi stronami, zapewnienia sprawnego działania oferowanych w ich ramach funkcjonalności oraz analizowania skuteczności komunikacji.

Użytkownik strony podaje swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności. Niektóre z tych danych mogą być udostępnione ze względu na specyfikę świadczenia wybranych usług oferowanych w serwisie, np. publikowania relacji z prowadzonych działań. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych może pociągać za sobą uniemożliwienie korzystania z niektórych usług/funkcjonalności danej strony.

Nasze narzędzia do generowania i analizowania statystyk odwiedzin stron mogą obejmować Google Analytics z włączonymi funkcjami reklamowymi, Facebook Pixel z włączonymi funkcjami reklamowymi, Google Search Console, Google Tag Manager, Pixel Linkedin, kod Hotjar oraz SEMRush, zbierają przy pomocy plików cookie: adres IP (jest on anonimizowany, ale dostęp do pełnego adresu IP zapisywanego w logach serwera mają osoby posiadające uprawnienia administratora), typ urządzenia, z którego następuje połączenie, rozdzielczość ekranu, na którym strony były wyświetlane, typ systemu operacyjnego, nazwę domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę, dane lokalizacyjne (państwo, miasto), dane demograficzne, zainteresowania, oraz informacje o tym, jakie treści na naszej stronie odwiedził dany użytkownik i ile czasu na niej spędził. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony.

Ze zdecydowanej większości naszych stron można korzystać anonimowo – nie wymagamy rejestracji i logowania. Nie zabiegamy o identyfikację, chyba że jest to niezbędne ze względu na charakter podejmowanej czynności, czyli np. w celu zapisywania się do programu, na warsztaty, kursy czy szkolenia. W takim przypadku, podczas tworzenia konta, FSZK zbiera określone dane identyfikujące użytkownika (takie jak np. imię, nazwisko, nazwa szkoły, adres e-mail).

Bezpieczeństwo danych, które użytkownik podaje podczas tworzenia konta i do których ma dostęp po zalogowaniu się, zależy również od jakości (siły) hasła stosowanego przez użytkownika i utrzymania go w tajemnicy. Zalecane jest wybieranie długich haseł (min. 8 znaków), utworzonych z losowo wybranych liter, cyfr, minimum jednego znaku specjalnego, innych drukowalnych znaków lub części słów. Zalecane jest również stosowanie różnych haseł w różnych serwisach internetowych. Wiadomości poczty elektronicznej wysyłane przez serwis Fundacji nigdy nie proszą użytkownika o przesłanie tą drogą hasła.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa (poufności i integralności) przesyłanych danych oraz potwierdzenia autentyczności (uwierzytelnienia) serwisy FSZK lub ich fragmenty korzystają z protokołu https (znanego również jako SSL lub TLS). W takich przypadkach przeglądarka, z której korzysta użytkownik, powinna sygnalizować fakt użycia takiego protokołu, a użytkownik może sprawdzić, czy serwis, z którym się połączył (strona www) rzeczywiście należy do FSZK. Ma to znaczenie szczególnie przy wprowadzaniu danych osobowych lub haseł do formularzy oraz przy łączeniu się z serwisami i stronami, których adresy pochodzą z otrzymanych przez użytkownika wiadomości poczty elektronicznej. W większości popularnych przeglądarek bezpieczne połączenie przy użyciu protokołu SSL/TLS sygnalizowane jest polem poprzedzającym adres strony na pasku adresu u góry okna przeglądarki i/lub ikonką kłódki w pasku adresu lub w prawym, dolnym rogu okna przeglądarki. Kliknięcie w jedno z tych miejsc powoduje wyświetlenie okienka z informacjami o tym, czy połączenie jest bezpieczne oraz poleceniem „Więcej informacji” lub „Szczegóły certyfikatu” (lub podobnej treści), które prowadzi do kolejnego okienka z informacjami o certyfikacie klucza publicznego, którym legitymuje się odwiedzany serwis (strona www). Najważniejszą informacją, którą użytkownik powinien zweryfikować jest domena i/lub nazwa podmiotu, dla których certyfikat został wystawiony. Nazwa domeny powinna odpowiadać adresowi www, z którym użytkownik chciał się połączyć i nazwie podmiotu – Fundacji Szkoła z Klasą. Należy zachować ostrożność przy podawaniu wrażliwych danych osobowych lub haseł, jeśli podczas łączenia się z serwisem lub stroną www przeglądarka wyświetla ostrzeżenia informujące o niezgodności adresu serwisu lub

strony z danymi w otrzymanym certyfikacie lub o innych problemach z certyfikatem lub bezpiecznym połączeniem – w przypadku wystąpienia takich sytuacji w serwisach FSZK prosimy o kontakt na adres fundacja@szkolazklasa.org.pl.

Opisane zasady dotyczą jedynie stron prowadzonych przez FSZK. Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się na naszych stronach. Na stronach FSZK zainstalowane są narzędzia Google Analytics, Google Search Console, Google Tag Manager, Facebook Pixel, Pixel Linkedin, kod Hotjar oraz SEMRush, które śledzą ruch użytkowników na wszystkich podstronach za pomocą plików cookies. Informacje uzyskane przy użyciu tych narzędzi nie są udostępniane innym podmiotom i służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności stron. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Was jako użytkowników.

W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA, Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US Privacy Shield, privacyshield.gov/EUUSFramework.

Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics, Google Tag Manager i Google Search Console, Pixela Facebooka oraz Hotjar stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

Informacje dostawcy zewnętrznego Google Analytics, Google Tag Manager i Google Search Console: Google

Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: www.google.com/analytics/terms/de.html

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

Oświadczenie o ochronie danych osobowych: www.google.de/intl/de/policies/privacy

Informacje dostawcy zewnętrznego Hotjar Ltd: Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians

STJ 3155, Malta, Europe.

Warunki korzystania, informacje dotyczące danych osobowych, a także oświadczenie o ochronie danych

osobowych: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy-v4/

Informacje dostawy zewnętrznego Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Warunki korzystania, informacje dotyczące danych osobowych, a także oświadczenie o ochronie danych

osobowych: https://www.facebook.com/policies_center/

Dane subskrybentek i subskrybentów newsletterów oraz list mailingowych

Przetwarzamy adresy e-mail subskrybentek i subskrybentów newsletterów oraz tematycznych list mailingowych na podstawie wyrażonej zgody w celu otrzymywania od FSZK informacji dotyczących działań i produktów edukacyjnych FSZK oraz w celach statystycznych. Przesyłane wiadomości mogą zawierać łącza do automatycznie generowanych adresów URL, które służą nam do ustalenia, czy i kiedy taka wiadomość została przez Ciebie otwarta oraz jakie zawarte w niej informacje zaciekawiły Cię na tyle, aby kliknąć w towarzyszące im łącza. Zgodę na newsletter możesz wycofać w dowolnym momencie: klikając w link rezygnacji lub wysyłając wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie, na adres fundacja@szkolazklasa.org.pl.

Twoje dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz FSZK usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń FSZK w tym zakresie. Dane będą przechowywane w celu wysyłania wiadomości dotyczących działań i produktów edukacyjnych do czasu wycofania zgody, a w celach statystycznych nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia roku, w którym została do Ciebie wysłana ostatnia wiadomość dotycząca działań i produktów edukacyjnych FSZK.

Dane uczestniczek i uczestników programów edukacyjnych

Organizując program edukacyjny, zakres informacji, które będziemy przetwarzać, podajemy w jego regulaminie. Zazwyczaj ograniczamy się do zbierania imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu uczestniczek i uczestników oraz nazwy i adresu szkoły, w której pracuje (w przypadku nauczycieli) lub uczy się (w przypadku uczniów/uczennic) uczestnik. Dane przetwarzamy w celu zawarcia i realizacji umowy. Przystąpienie do programu i wyrażenie zgody na postanowienia regulaminu programu, w którym zapisane są zobowiązania FSZK jako organizatora i zobowiązania uczestnika – jest zawarciem umowy udziału w programie. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia w nim udziału.

Czasem prosimy o uzupełnienie danych. Odbywa się to najczęściej w sytuacjach organizowania szkolenia stacjonarnego lub konferencji. Sprawdzamy wtedy najczęściej jakiego rodzaju posiłki przygotować na miejscu (np. wegetariańskie, mięsne).

Dane udostępniamy organom administracji publicznej w wypadku kontroli oraz sponsorom w związku z realizacją umowy na organizację programu przez FSZK i weryfikacje zgodności rozliczeń z dokumentami/informacjami potwierdzającymi sprawozdawczość.

Po zakończeniu programu dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych. Nasi sponsorzy z reguły zastrzegają w umowach możliwość kontrolowania prawidłowości realizacji programu i wydatkowania środków finansowych także po jego zakończeniu. Zatem także sponsorzy programów mogą przetwarzać dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu.

Po zakończeniu programu musimy przechowywać dane osobowe w celach dokumentalnych. Dane osobowe związane z umową są więc przechowywane do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego

przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.

Dane rodziców i opiekunów prawnych niepełnoletnich uczennic i uczniów biorących udział w programach i wydarzeniach FSZK

Przetwarzając dane osobowe niepełnoletnich uczniów i uczennic biorących udział w naszych programach edukacyjnych, warsztatach, kursach czy szkoleniach, zbieramy pisemne potwierdzenia zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych albo zgody na przetwarzanie danych. Zgody takie podpisują oprócz uczniów i uczennic także ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Przetwarzamy zatem imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych w celu zawarcia i realizacji umowy udziału w programie, kursie czy warsztacie. Dane rodziców/opiekunów prawnych udostępniamy organom administracji publicznej w wypadku kontroli oraz sponsorom w związku z realizacją umowy na organizację programu przez FSZK i weryfikacje zgodności rozliczeń z dokumentami/informacjami potwierdzającymi sprawozdawczość.

Dane osobowe związane z umową są przechowywane do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.

Dane osób wypełniających ankiety

Chcemy wiedzieć, co jest ważne dla osób dla których działamy, jakie mają opinie, problemy, potrzeby. Dlatego korzystając z systemów Google Forms lub podobnych, publikujemy ankiety, np. pytając o to, jak postrzegany jest jakiś problem, którym się zajmujemy. Dane osobowe związane z umową (gdy ankietę wypełniają osoby biorące udział w programach) są przechowywane do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów, przy czym obowiązuje najdłuższy okres. W przypadku ankiet pozaprogramowych, dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały podane. Jeśli chcesz, żebyśmy usunęli je wcześniej, wyślij swój sprzeciw na adres: fundacja@szkolazklasa.org.pl.

Dane osób komunikujących się z FSZK przez portale społecznościowe

Meta Platforms Inc. („Facebook”) jest administratorem danych osobowych swoich użytkowników i przetwarza je na podstawie własnych regulaminów. Kiedy wchodzisz w interakcję z nami poprzez Facebooka (polubienie/obserwowanie strony, reakcje na posty, udostępnienia, komentarze, wiadomości prywatne), administratorem Twoich danych osobowych staje się oprócz Facebooka także FSZK. Dane, takie jak imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji. Twoich interakcji z nami na Facebooku co do zasady nie łączymy z informacjami, które przekażesz nam w inny sposób (np. e-mailem), chyba że coś innego wynika z okoliczności (np. napisałaś/-eś do nas wiadomość prywatną na Facebooku, w której podałaś/-eś adres

e-mail z prośbą o kontakt). Nikomu nie przekazujemy Twoich danych osobowych. Miej jednak na uwadze, że do wszystkich informacji o Tobie ma dostęp Facebook jako administrator portalu. Jeśli chcesz, żeby Twoje dane były przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności (por.: dane osób kontaktujących się z nami e-mailem, telefonicznie lub listownie), zachęcamy do kontaktowania się z nami za pośrednictwem innych kanałów niż portale społecznościowe. Jeśli piszesz do nas np. e-mail, mamy kontrolę nad tym, co stanie się z tą informacją i kto ją przeczyta. Możesz ją też zaszyfrować.

Dane ludzi mediów

Przetwarzamy dane ludzi mediów (dziennikarek, dziennikarzy, itd.) pozyskane bezpośrednio od nich, od redakcji lub z Internetu. Zakres przetwarzanych danych może obejmować: imię i nazwisko, płeć, adres e-mail, numer telefonu, afiliację (w tym poprzednie), adres redakcji. Dane te przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu informowania o działaniach podejmowanych przez FSZK, prowadzonych programach edukacyjnych oraz zarządzania relacjami. Dane przetwarzamy do końca działalności FSZK. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas informacji prasowych, możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych. W takim przypadku oraz w razie dodatkowych pytań prosimy o wysłanie wiadomości na adres: fundacja@szkolazklasa.org.pl Jeśli chcesz otrzymywać informacje prasowe FSZK oraz zaproszenia na wydarzenia, na które zapraszamy media, napisz do nas na adres: fundacja@szkolazklasa.org.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymywania wiadomości.

Pliki cookies

FSZK wykorzystuje w Serwisie pliki cookies (pol. ciasteczka) w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Zgodnie z ustawą – Prawo telekomunikacyjne, Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację przez witrynę plików cookies, odpowiednio ustawiając przeglądarkę internetową. Decyzja Użytkownika o korzystaniu z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki jest traktowana jako jego wybór.

Serwis nie gromadzi automatycznie żadnych informacji. Wyjątkiem są informacje zawarte w plikach cookies.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne (pliki tekstowe). Zawierają najczęściej nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.

Pliki cookies przede wszystkim pozwalają rozpoznać urządzenie, z którego korzysta użytkownik i dostosować stronę internetową do jego preferencji. Wykorzystywane są także w celu tworzenia statystyk. Dzięki nim możliwe jest ulepszenie struktury i zawartości serwisu. Ponadto pliki cookies ułatwiają użytkownikowi utrzymanie sesji po zalogowaniu. Dzięki temu Użytkownik nie jest zmuszony logować się na każdej podstronie.

W Serwisie wykorzystywane są pliki „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są tymczasowe. Przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Drugi typ przechowywany jest w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Wykorzystywane rodzaje plików cookies pozwalają:

  1. na korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
  2. zapewnić bezpieczeństwo poprzez wykrywanie nadużyć,
  3. gromadzić informacje o sposobie korzystania z Serwisu,
  4. na „zapamiętywanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika np. wybrany język, region, z którego pochodzi Użytkownik itd.,
  5. na dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych, dostosowanych do jego zainteresowań.

Zgłaszanie zagrożeń i naruszeń prywatności lub bezpieczeństwa

W sprawach związanych z polityką prywatności lub zagrożeniami dla prywatności związanymi z Serwisem FSZK oraz w każdym przypadku podejrzenia naruszenia prywatności lub wystąpienia innych naruszeń bezpieczeństwa, a także w celu zgłoszenia innych uwag na temat serwisu, należy wysłać wiadomość na adres fundacja@szkolazklasa.org.pl.