Regulamin sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW CYFROWYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM FUNDACJI SZKOŁA Z KLASĄ

1. DEFINICJE

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://sklep.szkolazklasa.org.pl/, prowadzony przez Sprzedawcę, który za pośrednictwem Sklepu sprzedaje Towary znajdujące się w jego ofercie.
 2. Sprzedawca – Fundacja Szkoła z Klasą („FSZK”) z siedzibą przy ul. Śniadeckich 19, 00-654 w Warszawie, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000578705, NIP: 7010510338.
 3. Regulamin – przedmiotowy regulamin Sklepu.
 4. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca Umowę ze Sprzedawcą.
 6. Towar – produkt fizyczny lub produkt elektroniczny stanowiący treść cyfrową zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, znajdujący się w ofercie Sprzedawcy przedstawionej w Sklepie.
 7. Umowa – umowa sprzedaży Towarów, zawarta między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Konto – konto (usługa elektroniczna) Klienta Sklepu oznaczone unikalną nazwą (loginem) i hasłem, będące zbiorem informacji o Kliencie i jego działaniach w ramach Sklepu, uprawniające do dostępu do Towarów, uruchomione na rzecz Klienta przez Sprzedawcę.
 9. Rejestracja – procedura założenia Konta Klienta, obejmująca w szczególności podanie danych kontaktowych Klienta, dokonywana przez wypełnienie Formularza Rejestracji.
 10. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: liczba i rodzaj Towarów, dane do faktury, sposób płatności, itp.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.

2 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, w szczególności reguluje składanie przez Klientów zamówień na Towary, sposób doręczania Towarów, formę uiszczania płatności, uprawnienia Klienta.
 2. Sklep świadczy usługi w zakresie sprzedaży Towarów, na które można składać zamówienia za pośrednictwem Internetu poprzez witrynę https://sklep.szkolazklasa.org.pl/
 3. Dostępne na stronie internetowej Sklepu informacje o Towarach (w szczególności cena) należy interpretować jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny.
 4. Zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu jest warunkiem korzystania ze Sklepu.
 5. Wszystkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu prosimy kierować na adres e-mail: sklep@szkolazklasa.org.pl lub telefonicznie +48518287632.

3 TOWARY ELEKTRONICZNE

 1. Złożenie przez Klienta Zamówienia przez Formularz Zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towarów elektronicznych i wiąże Klienta po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta, podany podczas rejestracji konta w Sklepie.
 2. Realizacja Zamówienia następuje po dokonaniu płatności przez Klienta i po potwierdzeniu jej przyjęcia przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca dostarcza Klientowi treść cyfrową w postaci nabytego przez Klienta Towaru elektronicznego.
 4. Po dokonaniu zakupu Klient uzyskuje dostęp do Towaru elektronicznego poprzez pobranie go ze Sklepu lub po uruchomieniu aktywnego linku otrzymanego w wiadomości e-mail potwierdzającej zakup.
 5. Klient może odroczyć ich dostarczenie do czasu upływu terminu na odstąpienie od umowy. Wyrażając zgodę na dostarczenie Towaru elektronicznego przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.
 6. Klient ma prawo korzystać z Towarów elektronicznych tylko na własny użytek, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i przepisami prawa.
 7. Klient nie ma prawa do:
  • udostępniania Towarów elektronicznych lub danych do Konta innym podmiotom,
  • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Towaru elektronicznego w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
  • wprowadzania jakichkolwiek zmian w części lub w całości produktu, chyba że możliwość wprowadzania zmian wynika z charakteru Towaru elektronicznego,
  • odpłatnego ani nieodpłatnego rozpowszechniania Towaru elektronicznego jakimikolwiek środkami ani w jakiejkolwiek formie.

4 TOWARY FIZYCZNE

 1. Dostępne metody dostawy Towarów fizycznych, metody płatności oraz przewidywany czas realizacji i oczekiwania na dostawę udostępnione są w Sklepie.
 2. Złożenie przez Klienta Zamówienia przez Formularz Zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towarów fizycznych i wiąże Klienta po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta, podany podczas rejestracji konta w Sklepie.
 3. Realizacja Zamówienia następuje po dokonaniu płatności przez Klienta i po potwierdzeniu jej przyjęcia przez Sprzedawcę.
 4. Realizacja Zamówienia oznacza w przypadku Towarów fizycznych skompletowanie i wysłanie Towaru fizycznego na adres wskazany przez Kupującego za pośrednictwem wybranego przez Kupującego przewoźnika.
 5. Sprzedawca dostarcza wraz z Towarem fizycznym dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT, zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta.

5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

 1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo do odstąpienia od umowy, z wyjątkiem sytuacji, w której wyraził on zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu Towaru elektronicznego przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w formie pisemnej, drogą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.
 3. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni od dnia dostarczenia Klientowi Towaru fizycznego lub od dnia zawarcia umowy sprzedaży Towaru elektronicznego, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej. Do jego zachowania wystarczające jest nadanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.
 4. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, przy użyciu takiego sposobu, jakie zostały przez niego użyte przy zakupie Towaru, chyba że wskazał on inny sposób zwrotu płatności.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru fizycznego, Klient zobowiązany jest zwrócić na własny koszt i ryzyko Towar na adres Sprzedawcy, w terminie wskazanym w ust. 3.

6 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE

 1. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia.
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta:
  • wypełnieniu Formularza Rejestracji,
  • kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu oraz nazwy i adresu szkoły, w której pracuje (w przypadku nauczycieli) lub uczy się (w przypadku uczniów/uczennic) Klient.
 3. Po weryfikacji danych przez Sklep, Konto Klienta jest następnie aktywowane i umożliwia składanie Zamówień.
 4. Dostęp do Konta jest nieodpłatny i nadany na czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez
 5. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do Koszyka w Sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:
  • wypełnienie Formularza Zamówienia,
  • kliknięcie na stronie Sklepu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup”.
 6. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących zamówionego Towaru, sposób płatności, dane adresowe.
 7. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
  • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  • dostęp do poczty elektronicznej;
  • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru, która została wskazana poniżej) Klient może składać m.in. pisemnie lub mailowo na adres Sprzedawcy.
 • W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji należy wskazać:
  • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  • sprecyzowane żądanie Klienta oraz dane kontaktowe składającego reklamację.
 • Ustosunkowanie się do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

7 WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://sklep.szkolazklasa.org.pl/. Klient po zalogowaniu się składa zamówienie, wskazując Towar, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA” a następnie w Koszyku wskazuje sposób płatności za zamówienie.
 2. Składając i potwierdzając zamówienie, Klient zawiera Umowę ze Sprzedawcą.
 3. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Sprzedawcy.
 4. W Formularzu Zamówienia Klient określa:
  • rodzaj i ilość zamawianego towaru;
  • adres poczty elektronicznej, na jaki ma być doręczony aktywny link do pobrania Towaru elektronicznego albo adres dostawy Towaru fizycznego,
  • dane adresowe, na jakie ma zostać wystawiona faktura,
  • sposób płatności.
 5. Dostawa Towaru elektronicznego następuje poprzez udostępnienie Klientowi aktywnego linku do pobrania Towaru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub bezpośrednio przez Sklep, a Towaru fizycznego poprzez dostawę za pośrednictwem wybranego przewoźnika na adres wskazany przez Klienta w Formularzu zamówienia.
 6. Na etapie składania zamówienia Klient ma możliwość wpisania kodu otrzymanego od Sklepu Internetowego uprawniającego do rabatu.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu poczty elektronicznej.

8 CENY TOWARÓW

 1. Sprzedawca zamieszcza informacje na temat swojej oferty w Sklepie.
 2. Ceny w Sklepie zamieszczone przy oferowanym produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta przy użyciu przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Sklep nie odpowiada za omyłkowe połączenie dwóch lub więcej promocji w wyniku błędu systemu informatycznego i jest uprawniony do anulowania takiego zamówienia.

9 MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zmian w zamówieniu można dokonać kontaktując się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@szkolazklasa.org.pl pod warunkiem, że stan realizacji zamówienia na to pozwala, w szczególności, gdy link do pobrania Towaru elektronicznego nie został jeszcze wysłany na wskazany przez Klienta adres e-mail, gdy Klient wyraził zgodę na odroczenie dostawy do upływu terminu na odstąpienie od Umowy lub gdy zamówienie obejmujące Towar fizyczny nie zostało przekazane do realizacji.
 2. Zmiany mogą dotyczyć:
  • rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części,
  • zmiany adresu e-mail do dostawy Towaru elektronicznego lub danych adresowych do dostawy Towaru fizycznego,
  • zmiany danych do faktury.
 3. W przypadku rezygnacji z Zamówienia, jeżeli zapłata za Towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na rachunek bankowy Klienta, z którego płatność została dokonana.

10 FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zapłaty za Towar, który ma być dostarczony na terenie Polski, można dokonać:
  • przelewem na rachunek bankowy Sklepu Internetowego,
  • kartą kredytową Visa lub MasterCard,
  • płatnościami przy wykorzystaniu usług PayU, PayPal, przelewy24 lub innych operatorów.
 2. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sprzedawcy.
 3. Kody rabatowe są ważne przez oznaczony okres ważności w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji wskazuje inaczej.

11 REKLAMACJA

 1. Sprzedawca dostarcza Towary bez wad.
 2. W przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną, Klient ma prawo zgłosić reklamację.
 3. W szybkim rozpatrzeniu reklamacji pomoże Zgłoszenie podanie:
  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
  • żądania Klienta oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 4. W przypadku Towarów fizycznych, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Towaru na koszt Sprzedawcy na wskazany adres.
 5. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do zgłoszenia Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. W przypadku stwierdzenia wady w reklamowanym towarze Sprzedawca rozpatrzy reklamację na korzyść Klienta i niezwłocznie wymieni Klientowi reklamowany Towar na pełnowartościowy, jeśli nie spowoduje to nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 7. Na podstawie art. 558 § 1 ustawy – Kodeks cywilny Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunkach między przedsiębiorcami.

12 DANE OSOBOWE

Dokonując rejestracji w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klientów jest uregulowane w Polityce prywatności, udostępnianej Klientom na stronie internetowej Sklepu.

13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Towary prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w myśl ustawy – Kodeks cywilny.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych możliwości przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby opisy Towarów jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza ustawy – Kodeks cywilny.
 5. Wszystkie nazwy Towarów są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 6. Regulamin obowiązuje od 15.09.2023 r.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poprzez publikację regulaminu na w Sklepie. Regulamin ma zastosowanie, jeśli Klient nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw Klientów nabytych przed zmianą Regulaminu.
 8. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia Regulaminu bądź zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących w dacie złożenia zamówienia.
 9. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.